mausolée du roi Wang Jian à Chengdu

mausolée du roi Wang Jian à Chengdu

Wang Jian (The first emperor of Former Shu Dynasty) 's Tomb, also known as "Yong Ling" in Chinese

Crédit Photo
AlexHe34 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombe_de_Wang_Jian#/media/Fichier:WangJian's-Tomb-b.jpg