Galerie de photos

Le temple Ginkaku-ji

Copyright: Wikimedia

Plan du quartier Le Temple Ginkaku-ji et circuits touristiques proches de Le Temple Ginkaku-ji